سامانه جمع آوری اطلاعات مکانی

این سامانه از طریق جمع سپاری ، میتواند ، هر آنچه از اطلاعات که شما به آن نیاز دارید را تامین نماید

ثبت نام سازمان برای دریافت اطلاعات

برای ایجاد یک مامورت جدید و دریافت اطلاعات از طریق جمع سپاری ، می بایست ابتدا فرم عضویت را پر نمایید

موفقیت آمیز

خطا